| |     latinica | english  
Насловна
ПУТОВАЊЕ У СРБИЈУ

Пре путовања за Србију молимо вас да прочитате основне информације.

Држављанима Народне Републике Кине носиоцима пасоша Народне Републике Кине који путују у Србију није потребна виза за боравак до 30 дана. У случају дужег боравка захтев за визу се подноси пре поласка на пут у неком од дипломатских представништава Републике Србије у Кини. Путовање у Србију без визе регулисано је Споразумом између Р. Србије и НР Кине који је ступио на снагу  у јануару 2017. године.

Страни држављани који поседују важећу шенгенску визу, визу Велике Британије, или других земаља Европске уније могу путовати у Републици Србији без визе и боравити у Србији најдуже до 90 дана у период од 6 месеци. Право уласка у Републику Србију по наведеном основу важи од 8. новембра 2014. Године.

Врсте виза:

1. Виза за краткотрајни боравак (виза Ц)
2. Виза за дужи боравак (виза Д)

ВИЗА Ц (За краткотрајни боравак)

Виза за краткотрајни боравак издаје се ради туристичког боравка, посла или других намера путовање и може се издати за један, два или више улазака у Републику Србију. Време непрекидоног боравка, или укупно време боравка  током краткотрајне посете не може бити дуже од 90 дана у период од 6 месеци, који се рачуна од момента првог уласка у Србију.
Виза Ц не може бити основ за регулсиање привременог боравка у Р. Србији осим уколико ниеј другачије предвиђено законом.

Документација која се захтева за подношење захтева за визу Ц:

Важећи пасош (који мора бити важећи најмање 90  дана након планираног периода напуштања Србије, и мора имати најмање 2 праyне странице)
Фотографија (величине 3,5x4,5 цм)
Формулар за визу (попуњен читко штампаним словима, потписан. За малолетну децу захтев потписују родитељи)
Позивно писмо- за приватно питовање позивно писмо мора бити оверено од стране овлашћеног лица у Србији
- За пословно путовање- позивно писмо мора бити издато од стране компаније у Кини уз наводјење природе путовање и дужине боравка, као и писмо подршке кинеске компаније чији представник путује у Србију;
- За туристичка путовања доказ о уплаћеним трошковаима пута издат од стране туристичке агенције(ваучер или други вид доказа о уплати)
Доказ о поседовању довољно средстава током боравка у Србији (за смештај и храну);
Здравствено осигурање-које мора д покрије све време боравка у Србији
Такса за визу- у износу од 62 евра.

Држављани Народне Републике Кине, носиоци пасоша Народне Републике Кине не плаћају таксу за визу, већ само манипулативне трошкове у висини од 2 еура (12 РМБ).

Држављани Пакстана, носиоу путне исправе Исламске Републике Пакистан, плаћају таксу за визу, већ само манипулативне трошкове у висини од 2 еура.


ВИЗА Д (за дужи боравак)

Виза Д за дужи боравак се издаје странцима који планирају да бораве у Србији у период од 90 до 180 дана. Овај тип визе издаје се и оним лицима која планирају да у Србији поднесу захтев за привремени боравак.


Документација која се захтева за подношење захтева за визу Д:

Формулар за визу (попуњен читко штампаним словима, потписан. За малолетну децу захтев потписују родитељи)
Важећи пасош (који мора бити важећи најмање 90  дана након планираног периода напуштања Србије, и мора имати најмање 2 праyне странице)
Фотографија (величине 3,5x4,5 цм)
Позивно писмо
Здравствено осигурање-које мора д покрије све време боравка у Србији
Такса за визу- у износу од 32 евра.

Држављани Народне Републике Кине, носиоци пасоша Народне Републике Кине не плаћају таксу за визу, већ само манипулативне трошкове у висини од 2 еура (12 РМБ).

Држављани Пакстана, носиоу путне исправе Исламске Републике Пакистан, плаћају таксу за визу, већ само манипулативне трошкове у висини од 2 еура.

Уз горенаведена документа, у зависности од сврхе путовања, за визу Д потребно је приложити и следећа документа:

1. ЗАПОШЉАВАЊЕ

1.1. Извод о регистрацији правног лица, привредног друштва, спортског клуба или савеза предузетника у Р. Србији;
1.2  уговор о ради, уговор о делу, уговор о пословно-техничкој сарадwи, спортском ангажману или други докуемнт који доказује радно ангажовање странца у Србији;

2. ШКОЛОВАЊЕ, СТУДИРАЊЕ, МЕДЈНАРОДНА РАЗМЕНА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА, СТРУЧНА ПРАКСА, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

2.1. Потврда у упису у акредитовану основну, средњу или високошколску образовну установу;
2.2. Извод о регистрацији правног лица у Р. Србији;
2.3. Потврда о организацији стручне праксе и специјализације;
2.4. Извод о регистрацији научно-истраживачке организације и уговор закључен са научно-истраживачком организацијом.

3. СПАЈАЊЕ ПОРОДИЦЕ (Супружник је држављанин Р. Србије)

3.1. Извод из МК венчаних не старији од 6 месеци;
3.2. У случају ванбрачне заједнице: уверење о слободном брачном стању, изјаве ванграчних партнера и оверене изјаве два сведока о заједници партнера, доказ о заједничкој адреси становања, извод из регистра ванбрачних заједница, ако имају заједничко дете-извод из МК родјених за дете;

4. ЛЕЧЕЊЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКА НЕГА:

4.1. Решење о регистрацији здравствене установе у Р. Србији;
4.2. Допис здравствене установе којим се наводи место и потребан период лечења;
4.3. Решење о регистрацији установе социјалне заштите у Р. Србији;

5. ВЛАСНИШТВО НАД НЕПОКРЕТНОСТИМА:

5.1. Извод из листа непокретности (власнички лист);
5.2. Оверен купопродајни уговор;
5.3. Уговор о поклону;
5.4. Оставинско решење или судска пресуда;


Напомена: Некомплетна документација се неће разматрати, и биће враћена подносиоцу о његовом трошку.


Амбасада задржава право да у случају процене тражи додатна документа. 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
EВАКУАЦИЈА НАШИХ ДРЖАВЉАНА И ДОЛАЗАК У Р. СРБИЈУ
Конзуларна помоћ држављанима Републике Србије
ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ - За држављане Р. Србије рођене на територији бивше СФРЈ
ПУТОВАЊЕ У СРБИЈУ
Споразум о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша између Владе Републике Србије и Владе Грузије
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
ВИЗНИ РЕЖИМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МОНГОЛИЈЕ
Визне олакшице за држављане Републике Србије
Визе за држављане НР Кине - носиоце путне исправе САР Макао
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари